BIP
A A A
BIP Gminna Przychodnia Dąbrowa Chełmińska

Uprawnienia lekarza POZ do kwalifikowania dzieci i młodzieży do zajęć WF lub wyczynowego uprawiania sportu.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 30 lipca 2002r w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. Nr 126, poz. 1078), §1. 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 r.ż. oraz przez zawodników pomiędzy 21-23 r.ż (Dz. U. Nr 88, poz.500), §1. 3. Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r, art. 37 ust. 2 (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.). 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego (Dz. U. Nr 88, poz. 502). 5. Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139, poz. 1139 z późn. zm.)- warunki realizacji porad patronażowych oraz badań bilansowych, w tym badan przesiewowych. 6. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r.(Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), art. 16 ust. 1.


UPRAWNIENIA

§ 1

 1. Lekarz Podstawowe Opieki Zdrowotnej (dalej POZ) orzeka w sprawach aktywności ruchowej oraz zajęć wychowania fizycznego (WF) dzieci i młodzieży do ukończenia przez nich 21. roku życia.

 2. Orzeczenie lekarza POZ wystarczy do dopuszczenia dziecka do uczestniczenia w zajęciach WF.

§ 2

 1. Lekarz POZ prowadzi profilaktyczne badania lekarskie w ściśle określonych grup wiekowych środowiska szkolnego tj.: uczniów klasy III szkoły podstawowej (10 lat), uczniów klasy I gimnazjum (13 lat) oraz uczniów klasy I szkoły ponadgimnazjalnej (16 lat).

 2. Profilaktyczne badania lekarskie muszą być zgodne z wykazem świadczeń gwarantowanych w ramach POZ.

 3. W przypadku stwierdzenia odchyleń w stanie zdrowia dziecka, lekarz POZ podejmuje samodzielnie decyzję o sposobie dalszego postępowania leczniczego i profilaktycznego. Sam decyduje też o konieczności wykonania badań dodatkowych.


OGRANICZENIA

§ 3
 1. Lekarz POZ nie posiada uprawnień do badania i orzekania o zdolności do wyczynowego uprawiania sportu przez dzieci i młodzież we wszystkich grupach wiekowych.

 2. Wszystkie badania w tym zakresie wykonywane są przez świadczeniodawcę mającego podpisany kontrakt na świadczenia w tym rodzaju z Narodowym Funduszem Zdrowia. Badania przeprowadza lekarz z uprawnieniami: specjalista z zakresu Medycyny Sportowej lub lekarza, który posiada certyfikat orzecznictwa sportowo-lekarskiego wydanego przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej (PTMS).

 3. W zakresie obowiązków lekarzy wymienionych w ust. 2 jest:

   a) Badanie wstępne – ogólne badanie lekarskie, badanie specjalistyczne i diagnostyczne w zakresie niezbędnym do wydawania orzeczenia o zdolności do wyczynowego uprawiania sportu w tym: badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu, OB, morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym, oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi, EKG RTG itp.

   b) Okresowe badania lekarskie – przeprowadzane przez specjalistę w odstępach czasowych (pół roku, rok, co dwa lata) przed upływem terminu ważności orzeczenia lekarskiego dopuszczającego do uprawiania sportu.

   c) Kontrolne badania lekarskie – wykonywane u dzieci i młodzieży do ukończenia 21 r.ż. w zależności od stanu zdrowia świadczeniobiorcy oraz u zawodników pomiędzy 21 a 23 r.ż., którzy podczas uprawiania sportu doznali urazów. Obejmują one swoim zakresem badania: ogólne, specjalistyczne i diagnostyczne.ZASADA WYSTAWIANIA SKIEROWANIA DO SPECJALISTYCZNEJ PORADNI MEDYCYNY SPORTOWEJ

§ 4


Skierowanie do Poradni Medycyny Sportowej wystawia lekarz POZ po dokonaniu oceny stanu zdrowia dziecka i przeanalizowaniu posiadanej dokumentacji medycznej. W zależności od tego czy dziecko było wcześniej leczone czy też nie, wystawia skierowanie zgodnie ze schematem:

  a) Dziecko wcześniej chorowało (w czasie badania jest zdrowe i nie zgłasza dolegliwości), miało z tego powodu wykonaną diagnostykę przez lekarza POZ – lekarz postępuje zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami przy wystawianiu skierowania do poradni specjalistycznej, którą jest również Poradnia Medycyny Sportowej. Dołącza do skierowania wyniki badań z posiadanej dokumentacji.

  b) Dziecko, które nie było wcześniej leczone przez lekarza POZ (nie posiada dokumentacji w tym zakresie) – lekarz wystawia skierowanie do Poradni Medycyny Sportowej bez zlecania dodatkowych badań. W takim przypadku wszelkie wymagane badania diagnostyczne i laboratoryjne oraz dodatkowe konsultacje ma obowiązek wykonać specjalista z Poradni Medycyny Sportowej w ramach podpisanego kontraktu z NFZ.


Opublikował: Piotr Paweł Karbowniczek
Publikacja dnia: 30.09.2015
Podpisał: dyr. Marcin Smykowski
Dokument z dnia: 24.09.2015
Dokument oglądany razy: 5 530
Wersje archiwalne tej strony
Wersja do druku

Warto wiedzieć: