BIP
A A A
BIP Gminna Przychodnia Dąbrowa Chełmińska

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
GMINNEJ PRZYCHODNI W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
Dąbrowa Chełmińska 2013

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1


Regulamin organizacyjny Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej opracowano na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011, nr 112, poz. 654) zwanej dalej „ustawą”;
 2. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009);
 3. Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005, nr 226, poz. 1943);
 4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004, nr 210, poz. 2135);
 5. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej;
 6. Uchwały Nr N/22/99 Rady Gminy z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie przejęcia uprawnień organów administracji rządowej w zakresie funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej przez organy gminy;
 7. Innych obowiązujących przepisów.
§ 2


Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują w Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej.

§ 3


Niniejszy regulamin organizacyjny określa w szczególności:

 1. Cele i zadania Gminnej Przychodni i jej strukturę organizacyjną.
 2. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.
 3. Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych.
 4. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń.
 5. Zakres współdziałania komórek organizacyjnych i współdziałanie z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania leczniczego.
 6. Wysokość opłat pobieranych przez Przychodnię.
 7. Prawa i obowiązki pacjenta.
 8. Zasady kierowania Gminną Przychodnią.

II. CELE I ZADANIA GMINNEJ PRZYCHODNI

§ 4


Gminna Przychodnia w Dąbrowie Chełmińskiej obejmuje swoim działaniem pacjentów zamieszkałych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz poza nią, którzy wyrazili chęć leczenia się w Przychodni.

§ 5


Celem Gminnej Przychodni jest zapewnienie ludności, która wyraziła chęć leczenia się w Przychodni, podstawowej opieki zdrowotnej oraz opieki specjalistycznej z zakresu ginekologii i położnictwa.

Zadaniem Gminnej Przychodni jest:

  a) zabezpieczenie zdrowotne ludności gminy Dąbrowa Chełmińska,
  b) działania profilaktyczne wobec dzieci, młodzieży i ludzi w podeszłym wieku,
  c) realizacja zadań związanych z promocją zdrowia,
  d) podejmowania innego rodzaju działalności mających na celu pozyskanie środków na realizację zadań statutowych,
  e) szerzenia oświaty zdrowotnej,
  f) udział w realizacji zadań i programów zdrowotnych ustalonych przez Ministra Zdrowia.
§ 6


Przychodnia udziela podstawowych świadczeń zdrowotnych bezpłatnie osobom uprawnionym z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz przepisów o koordynacji lub odpłatnie dla osób nieubezpieczonych na zasadach określonych w ustawie lub przepisach szczególnych.

§ 7


Osobie zgłaszającej się do Gminnej Przychodni, potrzebującej udzielenia podstawowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia, żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia świadczenia.

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 8


W skład Gminnej Przychodni wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  a) Gabinet Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Chełmińskiej,
  b) Gabinet Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarżu,
  c) Gabinet Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostromecku,
  d) Poradnia Położniczo-Ginekologiczna w Czarżu,
  e) Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarżu,
  f) Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Chełmińskiej,
  g) Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Czarżu,
  h) Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostromecku,
  i) Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej,
  j) Stanowisko ds. ekonomiczno–administracyjnych.

IV. RORDZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ
ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§ 9


Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w poszczególnych komórkach organizacyjnych i ich zadania:

 1. Gabinet Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Chełmińskiej, Czarżu, Ostromecku:
   • Badanie i porada lekarska w miejscu udzielania świadczeń, a przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta również w warunkach domowych;
   • Diagnostyka i leczenie w ramach kompetencji;
   • Kierowanie na leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe i do opieki długoterminowej;
   • Zlecenia na transport sanitarny (przewóz pacjentów);
   • Kierowanie w uzasadnionych przypadkach na badania dodatkowe (laboratoryjne, RTG, USG);
   • Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą, wykonywanie badań bilansowych i wizyt patronażowych;
   • Orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia (z wyłączeniem przepisów medycyny pracy);
   • Zapobieganie urazom i chorobom poprzez profilaktykę i szczepienia ochronne określone programem szczepień ochronnych;
   • Opieka nad niepełnosprawnymi;
   • Promocja zdrowia i profilaktyka chorób.

 2. Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej:
   • Rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych;
   • Opieka nad ciężarną poprzez monitorowanie przebiegu ciąży, wyznaczanie terminów lekarskich wizyt kontrolnych i ścisłe współdziałanie w tym zakresie z lekarzem Poradni Ginekologiczno-Położniczej;
   • Realizacja wizyt patronażowych w warunkach domowych;
   • Opieka nad kobietą w połogu oraz noworodkiem do 6 tygodnia życia;
   • Planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjno-położniczej;
   • Ocenianie skuteczności zastosowanych procedur pielęgnacyjnych-położniczych;
   • Realizacja zleceń lekarskich;
   • Udzielanie w określonym odrębnymi i szczegółowymi przepisami zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych samodzielnie;
   • Edukacja zdrowotna, promocja zdrowia i profilaktyka chorób.

 3. Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Chełmińskiej, Czarżu, Ostromecku:
   • Rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta;
   • Rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych;
   • Planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej;
   • Ocenianie skuteczności zastosowanych procedur pielęgnacyjnych;
   • Realizację zleceń lekarskich;
   • Wykonywanie testów przesiewowych u dzieci oraz wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej;
   • Pobieranie materiałów do badań diagnostycznych; w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta również w warunkach domowych;
   • Edukacja zdrowotna, promocja zdrowia i profilaktyka chorób.

 4. Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej:
   • Wykonywanie i interpretacja testów przesiewowych oraz kierowanie postępowaniem poprzesiewowym;
   • Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;
   • Sprawowanie czynnej opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością;
   • Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
   • Prowadzenie u uczniów szkół podstawowych grupowej profilaktyki fluorkowej;
   • Udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.
§ 10


Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna.

Poradnia Położniczo–Ginekologiczna w Czarżu:

 • Badanie i porada lekarska w zakresie objętym specjalizacją z położnictwa i ginekologii;
 • Diagnostyka i leczenie w ramach kompetencji;
 • Kierowanie na leczenie specjalistyczne, szpitalne;
 • Kierowanie w uzasadnionych przypadkach na badania dodatkowe;
 • Orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;
 • Opieka lekarska nad kobietą w ciąży;
 • Promocja zdrowia i profilaktyka chorób kobiecych.

V. MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§ 11


Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez Gminną Przychodnię w Dąbrowie Chełmińskiej realizowane są w następujących lokalizacjach:

 1. Budynek przy ulicy Bydgoskiej 38 w Dąbrowie Chełmińskiej (Gabinet Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej stanowisko do spraw ekonomiczno-organizacyjnych);
 2. Budynek przy ulicy Chełmińskiej 38 w Czarżu (Gabinet Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Poradnia Położniczo-Ginekologiczna);
 3. Budynek przy ulicy Szkolnej 3 w Ostromecku (Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej);
 4. Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej przy ulicy Sportowej 1 (Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej).

VI. PRZEBIEG I ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§ 12


1) Podstawowa Opieka Zdrowotna:

  a) realizacja świadczeń odbywa się w godzinach podstawowej działalności POZ to jest: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00 w miejscu wykonywania praktyki oraz poprzez świadczenie wizyt domowych w przypadkach medycznie uzasadnionych;
  b) w każdym miejscu udzielania świadczeń zapewnia się przynajmniej jeden dzień pracy lekarza rodzinnego i pielęgniarki środowiskowo–rodzinnej w godzinach popołudniowych;
  c) w każdym miejscu udzielania świadczeń wyznaczone są godziny przyjęć dzieci zdrowych w celu prowadzenia działań profilaktycznych (bilanse, szczepienia);
  d) dzienny limit przyjęć pacjentów przez lekarza POZ wynosi 40 osób; w przypadku stanu zagrożenia zdrowia lub życia pacjent musi być przyjęty przez lekarza w dniu zgłoszenia;
  e) rejestracja pacjentów może odbywać się w każdej formie: osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej;
  f) w czasie wyznaczonym do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej personel POZ udziela wyłącznie te świadczenia;
  g) po godzinach podstawowej działalności POZ to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy od godz. 8.00 do 8.00 dnia następnego świadczeń z zakresu POZ zarówno w formie stacjonarnej jak i wyjazdowej udzielają w Bydgoszczy:
  • NZOZ „Zdrowie dla Ciebie” w następujących lokalizacjach: ul. Witkiewicza 1 – przychodnia „Tatrzańska”, ul. Ogrody 21 - przychodnia „Ogrody”, ul. Broniewskiego 9 – przychodnia „Błonie” oraz SPZOZ MSWiA, ul. Markwarta 4-6”
§ 13


2) Poradnia Ginekologiczno–Położnicza:

  a) realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu ginekologii i położnictwa odbywa się w wyznaczone dni trzy razy w tygodniu, w tym jeden dzień w godzinach przedpołudniowych;
  b) rejestracja pacjentów może odbywać się w każdej formie: osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej;
  c) w czasie wyznaczonym do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej personel Poradni udziela wyłącznie te świadczenia.

§ 14


Szczegółowy harmonogram pracy poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz personelu przychodni wywieszony jest na tablicy ogłoszeń wewnątrz budynków przychodni i gablotach na zewnątrz.

VII. ZAKRES WSPÓŁDZIAŁANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH
ORAZ WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI

§ 15


Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych należy w szczególności realizacja zadań określonych niniejszym regulaminem i wynikających z innych przepisów prawnych, dbałość o należyty wizerunek Przychodni, działania na rzecz właściwego wykorzystania czasu pracy i środków finansowych, przestrzeganie przepisów o tajemnicy zawodowej i o ochronie danych osobowych.

§ 16


Lekarz POZ może zlecać wykonywanie świadczeń pielęgniarskich każdej z pielęgniarek i położnej POZ.

§ 17


Lekarz Poradni Ginekologiczno–Położniczej ściśle współpracuje z położną środowiskowo–rodzinną w celu zapewnienia prawidłowej opieki nad pacjentkami zgłaszającymi się w celach diagnostyczno–leczniczych i profilaktycznych.

§ 18


Gminna Przychodnia ma podpisane umowy na wykonywanie świadczeń medycznych z innymi podmiotami leczniczymi w celu zabezpieczenia prawidłowego procesu diagnostyczno–leczniczego, w szczególności na:

  1) badania laboratoryjne,
  2) diagnostykę obrazową (RTG, USG, mammografia),
  3) kolposkopię,
  4) krioterapię,
  5) elektrokoagulację,
  6) transport sanitarny.

VIII. OPŁATY POBIERANE PRZEZ PRZYCHODNIĘ

§ 19


Ustala się wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w wysokości 50 groszy za stronę kserokopii, zgodnie z art. 28, p.4 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

§ 20


Ustala się wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne, które nie są finansowane ze środków publicznych:

 1. Porada lekarska dla pacjenta nieubezpieczonego – 50 zł
 2. Porada lekarska w domu dla pacjenta nieubezpieczonego – 100 zł
 3. Zabiegi pielęgniarskie (iniekcja podskórna, domięśniowa, zmiana opatrunku, usunięcie szwów itp.) dla pacjentów nieubezpieczonych i z gabinetów prywatnych – 10 zł
 4. Zabiegi pielęgniarskie jak w pkt. 3. wykonywane w domu pacjenta – 15 zł
 5. Pobranie materiału do badań laboratoryjnych – 3 zł
§ 21


Informacja o wysokości pobieranych opłat umieszczona jest na tablicy informacyjnej.

§ 22


Pacjent uiszcza opłatę w rejestracji przychodni po udzieleniu odpłatnego świadczenia i otrzymuje pokwitowanie zapłaconej kwoty.

IX. PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA

§ 23

 1. Pacjent ma prawo do uzyskania pełnowartościowych i rzeczowych świadczeń zdrowotnych w zakresie posiadanym przez Gminną Przychodnię uprawnień oraz zgodnie z umowami na świadczenia zdrowotne zawarte między Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia a Przychodnią.
 2. Pacjent ma prawo do uzyskania płatnego świadczenia zdrowotnego zgodnego z posiadanym skierowaniem lub życzeniem w zakresie działania Przychodni a przekraczającym lub nieobjętym umową zawartą między NFZ a Przychodnią.
 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych winno odpowiadać aktualnej wiedzy medycznej, przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych w Gminnej Przychodni metod i środków.
 4. Pacjent ma prawo do wyrażania zgody lub odmowy na badanie lekarskie, diagnostyczne, zabieg leczniczy lub inną czynność medyczną.
 5. Pacjent ma prawo do poprzedzającej świadczenia medyczne informacji o ich celu i charakterze, a także o stopniu ryzyka w zakresie umożliwiającym świadome wyrażenie zgody lub odmowy.
 6. Pacjent ma prawo do zachowania godności osobistej oraz intymności podczas udzielania świadczeń zdrowotnych.
 7. Pacjent ma prawo do uzyskania rzeczowej informacji na temat stanu swojego zdrowia z zachowaniem tajemnicy zawodowej.
 8. Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy i osoba przez pacjenta upoważniona ma prawo do zapoznawania się ze swoją dokumentacją medyczną i robienia z niej kopii i odpisów.
 9. Pacjent ma prawo do składania skarg i wniosków oraz do uzyskania na nie odpowiedzi.
 10. Skargi i wnioski mogą być składane do Dyrektora Gminnej Przychodni.
§ 24
 1. Pacjent ma obowiązek okazywać stosowny dokument tożsamości lub inny dokument potwierdzający prawo do świadczeń finansowanych ze środków publicznych.
 2. Pacjent ma obowiązek zgłaszać się po uzyskane świadczenie w oznaczonym terminie oraz stosować się do zaleceń lekarskich i pozostałego personelu medycznego.
 3. Pacjent ma obowiązek przestrzegać zasad współżycia społecznego, zachowywać się kulturalnie na terenie Przychodni, przestrzegać zakazu palenia tytoniu i zasad bezpieczeństwa i higieny na terenie obiektu, zachować czystość i porządek w pomieszczeniach sanitarnych i korytarzach.

X. KIEROWANIE GMINNĄ PRZYCHODNIĄ

§ 25


Gminną przychodnią kieruje Dyrektor, który jest zobowiązany do nadzoru nad pracą pozostałego personelu, jakością udzielanych świadczeń zdrowotnych i prawidłowością działań administracyjno–ekonomicznych.

§ 26


Dyrektor Gminnej Przychodni przyjmuje zainteresowanych w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek od godz. 13.00 do 14.00

§ 27


Książka skarg i wniosków znajduje się w Rejestracji Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej, Czarżu i Ostromecku.

§ 28


Do zadań Pielęgniarki Koordynującej należy w szczególności organizacja, koordynacja i nadzór nad pracą personelu pielęgniarskiego i niższego, kontrolowanie dokumentacji pielęgniarskiej oraz prowadzenie spraw kadrowych personelu Przychodni.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29


Niniejszy Regulamin porządkowy podlega zatwierdzeniu przez Radę Społeczną Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej.

§ 30


Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniemOpublikował: Piotr Paweł Karbowniczek
Publikacja dnia: 08.02.2017
Podpisał: dyr. Marcin Smykowski
Dokument z dnia: 08.10.2015
Dokument oglądany razy: 1 644
Wersje archiwalne tej strony
Wersja do druku

Warto wiedzieć: